MAHNKEN, IRMGARD

MAHNKEN, IRMGARD, njemačka slavistica (Hagen, 1920).

God. 1945. diplomirala slavistiku, romanistiku i istočnoeuropsku povijest. Predavala je slavistiku na sveučilištu Georg-August u Göttingenu te u Saarlandesu. Doktorirala je 1951. radom Studije za povijest dubrovačkoga patricijata u 14. stoljeću (Studien zur Geschichte des ragusanischen Patriziats im 14. Jahrhundert). U središtu je njezina zanimanja eksperimentalno fonetsko istraživanje jezika i leksika knjiž. djela, naglasaka, dijalekata, govora i zvučnosti riječi. U disertaciji je iznijela tezu da su Držići do prve pol. XIV. st. pripadali patricijatu, a poslije su postali pučani te potvrdila ženidbenu vezu Držić – Zauligo. U radu Uloga jezika u Držićevim komedijama (1969) preispituje teze Milana Rešetara, polazeći od pretpostavke da se likovi u Držićevim djelima razlikuju prema mješavini slavenskih i rom. elemenata te da njihov jezik katkad može biti staleški određen. Bavila se varijacijama jezične komike u mnogobrojnim paronomazijama i gomilanju riječi (prolog negromanta Dugoga Nosa u Dundu Maroju). Smatra da je za nastanak Dunda Maroja primarna bila Držićeva namjera iskorištavanja funkcionalnosti jezika kao i prepletanja situacijske i jezične komike s komikom karaktera.

Podijelite:
Autor: Andrea Radošević