VARIVA

VARIVA, lik u komediji Skup, »godišnica stara Skupova«.

Prvi se put pojavljuje u prvom prizoru prvoga čina (zatim u I, 2, 3, 4, 6, 9; II, 5, 6; III, 4; IV, 7), razgovarajući s Grubom, mladom Dživovom godišnicom. Nagovještava dramsku radnju, odn. upozorava da »Andrijana je čula da ju hoće dat otac njekomu zlostaru koji vele da je bogat. Htio bi je dat bez prćije, er naš zlostar ne ima, ako bi joj i htio dat prćiju. I ako bi imao, đavao je a nije lakomac« (I, 1). Nakon toga postat će žrtvom Skupovih napada – nekoliko će ju puta Skup optužiti da mu želi ukrasti blago, na što mu ona prkosno odgovara: »Da ti hoću ukrasti, ne bih ti imala što ukrasti neg paučina; toga ti je najpunija kuća, ni daš mesti… ni daš kuhat. Ključe od ognjišta držiš kako da ti je tezoro u ognjištu. Kći ti se namrije glada, djevica kako anđeo! Nije li ti grijeh? (…) Na pameti mi su prazni lonci i glad kojijem nas moriš« (I, 3). Poslije neće imati znatnijeg udjela, osim kao korektiv Skupovim opsesijama, zbog čega se ta dva lika najčešće i otvoreno sukobljavaju na sceni.

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt