Upute čitateljima

UPUTE ČITATELJIMA

Navodi iz djelâ M. Držića donose se prema izdanju Frana Čale Marin Držić: Djela (1979). U zagradi je rimskom brojkom označen čin, arapskom prizor i broj stiha, ako je drama u stihu.

Navodi iz firentinskih pisama doneseni su u hrvatskom prijevodu F. Čale.

Uz navode iz radova o Držićevu životu i djelu u zagradama se donosi inicijal imena i prezime autora, naslov rada i godina objavljivanja. Potpuni bibliografski podatak naveden je u svesku Bibliografija – Literatura.

Navodi iz arhivskih dokumenata, genealogije Jeronima Vlahova Držića, djela književnih historiografa XVIII. i XIX. st. navedeni su na latinskom, talijanskom ili njemačkom jeziku, a u zagradi je donesen prijevod na suvremeni hrvatski jezik.

Pri prvom spomenu naslovâ rukopisa, knjiga i radova pisanih latinskim, talijanskim ili kojim drugim jezikom donosi se prijevod, a u zagradi naslov izvornika. Poslije se navodi samo izvorni naslov. Prijevodi naslova djela antičkih pisaca doneseni su prema Leksikonu antičkih autora (priredio Dubravko Škiljan, Zagreb, 1996).

Naslovi papinskih bula nisu prevođeni.

Uz kroatizirano prezime dubrovačkih plemića i plemkinja u zagradi je donesen romanizirani oblik, potvrđen u arhivskom gradivu.

Literatura se donosi samo uz natuknice sintetskog tipa, u kojima je riječ o društvenim, političkim, kultorološkim ili književnim fenomenima Držićeva doba.

Kosom crtom (/) označen je kraj stiha, dvjema kosim crtama (//) završetak replike lika, a dvjema kosim crtama među kojima je trotočje (/…/) replike jednoga lika, inače odvojene replikama drugih likova.

 

KRATICE

adm.  – administrativni
amer.  – američki
ant.  – antički
arap.  – arapski
arheol.  – arheološki
arhit.  – arhitektonski
astron.  – astronomski
austr.  – austrijski
az.  – azijski

BiH  – Bosna i Hercegovina
biogr.  – biografski
biz.  – bizantski
bl.  – blaženi
bos.  – bosanski
boš.  – bošnjački
brit.  – britanski
bug.  – bugarski

crkv.  – crkveni
crnog.  – crnogorski

čak.  – čakavski
čehosl.  – čehoslovački
češ.  – češki
čl.  – član

ćir.  – ćirilični

dalm.  – dalmatinski
dan.  – danski
dr.  – drugi, drugdje
društv.  – društveni
drž.  – državni
dubr.  – dubrovački

ekon.  – ekonomski
engl.  – engleski
eur.  – europski

f.  – folija
feud.  – feudalni
film.  – filmski
filoz.  – filozofski
fin.  – finski
financ.  – financijski
franc.  – francuski

geogr.  – geografski
germ.  – germanski
gl.  – glavni
glazb.  – glazbeni
god.  – godina
gosp.  – gospodarski
grad.  – gradski
građ.  – građanski
građev.  – građevinski
grč.  – grčki

HAZU  – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
hebr.  – hebrejski
herc.  – hercegovački
HNK  – Hrvatsko narodno kazalište
hrv.  – hrvatski

ilir.  – ilirski
indij.  – indijski
indoeur.  – indoeuropski
industr.  – industrijski
inoz.  – inozemni
islam.  – islamski
ist.  – istočni
izd.  – izdanje

jap.  – japanski
JAZU  – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
jugoist. –  jugoistočni
jugosl.  – jugoslavenski
jugozap.  – jugozapadni
juž.  – južni
južnosl.  – južnoslavenski

kajk.  – kajkavski
kan.  – kanadski
kat.  – katolički
kaz.  – kazališni
klas.  – klasični
knj.  – knjiga
knjiž.  – književni
kralj.  – kraljevski
krat.  – kratica
kršć.  – kršćanski
kult.  – kulturni

l.  – list
lat.  – latinski
lik.  – likovni
lingv.  – lingvistički
LZ  – Leksikografski zavod

madž.  – madžarski
mak.  – makedonski
mat.  – matematički
med.  – medicinski
međunar.  – međunarodni
meks.  – meksički
mil.  – milijun
mitol.  – mitološki
ml.  – mlađi
mlet.  – mletački
musl.  – muslimanski

nac.  – nacionalni
nar.  – narodni
niz.  – nizozemski
nord.  – nordijski
norv.  – norveški
njem.  – njemački

odn.  – odnosno
osman.  – osmanski

pl.  – plemeniti (u imenima)
poč.  – početak, početkom
pol.  – polovica, polovicom
polit.  – politički
polj.  – poljski
poljoprivr.  – poljoprivredni
pomor.  – pomorski
port.  – portugalski
pov.  – povijesni
pr.  – prije
prapov.  – prapovijesni
praslav.  – praslavenski
pravosl.  – pravoslavni
predsj.  – predsjednik
prehr.  – prehrambeni
pr. ime  – pravo ime
privr.  – privredni
pr. Kr.  – prije Krista
prof.  – profesor
prosvj.  – prosvjetni
pseud.  – pseudonim
PSHK  – Pet stoljeća hrvatske književnosti
psih.  – psihički
psihol.  – psihološki

r.  – rođen
relig.  – religijski
revoluc.  – revolucionarni
rim.  – rimski
rom.  – romanski
rum.  – rumunjski
rus.  – ruski

S.  – San (tal.): sveti
s.  – stih
SAD S – jedinjene Američke Države
sign.  – signatura
sjev.  – sjeverni
sjeveroist.  – sjeveroistočni
sjeverozap.  – sjeverozapadni
skand.  – skandinavski
skr.  – skraćeno
slav.  – slavenski
slov.  – slovenski
slovač.  – slovački
soc.  – socijalni
sovj.  – sovjetski
SPH  – Stari pisci hrvatski
sred.  – sredina, sredinom
srednjovj.  – srednjovjekovni
srp.  – srpski
st.  – stariji; stoljeće
St.  – Saint (franc.), Sankt (njem.): sveti
Sta  – Santa (tal.): sveta
starohrv.  – starohrvatski
starosl.  – staroslavenski
str.  – stranica
sv.  – svezak
Sv., sv.  – sveti
sveuč.  – sveučilišni
svj.  – svjetski

škol.  – školski
španj.  – španjolski
štok.  – štokavski
šved.  – švedski
švic.  – švicarski

tal.  – talijanski
teol.  – teološki
terit.  – teritorijalni
tis.  – tisuća
trg.  – trgovački
tur.  – turski
tzv.  – takozvani

u.  – umro
ug.  – ugarski
ugl.  – uglavnom
ukr.  – ukrajinski
u m.  – u mirovini
umj.  – umjetnički
unutar.  – unutarnji

vanj.  – vanjski
voj.  – vojni, vojnički

zap.  – zapadni
zdravstv.  – zdravstveni
znanstv.  – znanstveni

žid.  – židovski

Podijelite:
Nepoznat autor