SMIRNOVA-DROBIŠEVA, MARINA NIKOLAJEVNA

SMIRNOVA-DROBIŠEVA, MARINA NIKOLAJEVNA, ruska slavistica (Lenjingrad, danas Sankt Peterburg, 16. VIII. 1954).

Studij slav. književnosti završila 1977. na Filološkom fakultetu u Sankt Peterburgu. Kandidatsku disertaciju Jugoslavenski teatar XX. stoljeća i ruska kazališna kultura obranila 1990. na sanktpeterburškoj Državnoj akademiji kazališne umjetnosti. Zaposlena je na katedri za suvremenu periodiku Fakulteta za novinarstvo i katedri za povijest slavenskih i balkanskih zemalja na Sveučilištu u Sankt Peterburgu.

Knjiga Dalmatinsko-dubrovačka renesansa: stvaralaštvo Marina Držića (Dalmatinsko-dubrovnickoe vozroždenie: tvorčestvo Marina Držiča, 2006) obuhvaća pov. pretpostavke pojave renesanse, kronologiju života M. Držića, analizu drama Tirena, Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga Adona u komediju stavljena, Grižula i Dundo Maroje. Za Držićev opus smatra važnim adespotna crkv. prikazanja, posebno drame Uskrsnutje Isukrstovo, Posvetilište Abramovo te Orfeo Mavra Vetranovića, dramski rad Džore Držića i Nikole Nalješkovića, siensku kaz. praksu, osobito pak traktat Benedikta Kotrulja o savršenom trgovcu (prema njegovim preporukama realistički je oblikovan lik Dunda Maroja). Razvoj Držićeva djela tumači u perspektivi napredovanja od pastoralno-idilične utopije u Tireni do Dunda Maroja, primjera narodne renesansne komedije. Držićev opus vidi kao spoj usmene tradicije i tal. kulture, antike i folklora, žanrovski amalgam farsičnih elemenata i komedije dell’arte, komičnog i tragičnog, smatrajući da se njegova inovativnost ne nalazi u formi i sredstvima umj. izražavanja, nego u »punokrvnim karakterima« preuzetim iz dubr. stvarnosti i obradbi »aktualnih i važnih problema suvremenosti«, zbog čega je on pisac »malenog čovjeka«.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin