SATIRI

SATIRI, zajednički naziv za skupinu likova u drami Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga Adona u komediju stavljena.

Ukupno ih ima šest. Prvi se put pojavljuju u drugom prizoru kad ih vile pozivaju da im se pridruže u plesu u Venerinu čast. Tada izgovore šest stihova, od kojih su dva dvanaesteračka, a četiri osmeračka vezana u katren s rimom abab:

»Veselje činimo, pokli nam srjeća da
da s neba vidimo Veneru mi sada.
Pojte sada vi pjesance,
gorske vile, a mi ćemo
po travici vodit tance;
nu vas prvo da čujemo«
(2, s. 161–166).

U šestom prizoru jedna od vila pleše sa satirom, a zatim dotrči pet satira i pokuša mu je ugrabit; zameće se tučnjava, no satir vilu obrani. Cio je događaj opisan u didaskaliji, a zbiva se neposredno prije prvog Adonova ulaska na scenu.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin