PRVA VILA

PRVA VILA, lik u drami Grižula. Službenica božice Dijane.

Pojavljuje se u drugom i četvrtom prizoru drugoga čina te prvom (bez replike), petom i šestom prizoru četvrtoga čina. U prvom pojavljivanju govori dvostruko rimovanim dvanaestercem, potvrđujući da je s družicama spremna suprotstaviti se Plakiru, a kad se on približi vilinskom dvoru, ističe da će Dijana vidjeti koliko su vile dobre u boju te na znak Treće vile počinje bacati jabuke na Plakira. Kad se Plakir uhvati u mrežu, najprije mu se obraća osmeračkim distihom, a zatim u prozi predlaže družicama da ga svežu za stablo i osvete mu se. Budući da Pravda presuđuje da se Plakir omrči, Prva vila u dva dvostruko rimovana dvanaesterca apostrofira njezinu presudu (»Obraz ti crn budi, kako su tva dila, / nepr’jatelju hudi od pričistieh vila«, IV, 6), a zatim izvršava Dijaninu zapovijed da vile Plakira odvedu u tamnicu.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin