PICCOLOMINI, FRANCESCO DI NICCOLÒ

PICCOLOMINI, FRANCESCO DI NICCOLÒ, talijanski filozof (Siena, 25. I. 1523 – Siena, 22. IV. 1607).

Grbovi obitelji Piccolomini

Grbovi obitelji Piccolomini, Siena, Biblioteca Comunale

Proveo je mladost u Sieni, gdje je 12. VII. 1546. doktorirao umjetnost i medicinu. Vrlo je mlad počeo predavati, najprije logiku, a 1549. filozofiju. Tih je godina, pod imenom Il melanconico (Melankolik), bio član sienske Accademije degli Intronati. Tvrdio je da je u Sieni predavao tri godine. Dana 15. IX. 1549. pozvan je u Maceratu, gdje je trebao predavati dvije godine. Nakon godine dana odselio se u Perugiu, gdje je predavao deset godina, a 1560. prešao je u Padovu, gdje je ostao četrdeset godina. Premda je na padovanskom Sveučilištu postigao ugledno mjesto – riječ je o prvoj katedri redovitoga profesora prirodne filozofije – želio se ipak vratiti u Sienu, ali mu to tada nije uspjelo pa se u svoj grad povukao tek na kraju duge akademske karijere. Zna se da je 1598. boravio u Sieni, da je bio bogat, poštovan i u dobrim odnosima s obitelji Medici. Premda već u poodmaklim godinama, bio je aktivan u Accademiji dei Filomati, u koju je bio učlanjen pod imenom Unico, i od koje je 1605. dobio nagradu. Posvetio se ponajprije predavanju i počeo pisati vrlo kasno, tek dvadeset tri godine nakon dolaska u Padovu. Nekim studentima dopustio je da objave njegova predavanja pod svojim imenom i time je zaslužio sklonost njihovih moćnih i utjecajnih roditelja. Najpoznatiji mu je rad Opća moralna filozofija u pet dijelova (Universa philosophia de moribus quinque partibus, 1583), u kojem je napao Giacoma Zabarellu, također profesora padovanskoga Sveučilišta. Piccolominija su poznavali i cijenili i izvan akademskoga kruga: Siksto V. se hvalio da mu je umio odgovoriti u javnim raspravama, a Torquato Tasso se ponosio time što je pratio njegova predavanja.

U genealogiji Podrijetlo i potomci obitelji Držić koji su sada građani Dubrovnika (Orrigine et descendenza della famiglia di Darsa che al presente sono citadini di Raugia) Jeronim Vlahov Držić bilježi da je Držić »e tra li altri lochi studio molti anni in Siena, dove fu fatto da quella celebre vniuersita rectore l’anno del 1541, et tra molti altri valenthomeni che in quella dignita furono sua consiglieri fu quel grande filosofo Fran[cesc]o Picolhomeni« (»i, među ostalim mjestima, studirao je više godina u Sieni, gdje je na tom slavnom sveučilištu izabran za rektora godine 1541, a među mnogim vrijednim ljudima koji su mu na tom položaju bili savjetnicima bio je i onaj veliki filozof Francesco Piccolomini«). Leo Košuta smatra da je »filozof F. Piccolomini bio Držićev profesor« (Siena u životu i djelu Marina Držića – Siena nella vita e nell’opera di Marino Darsa /Marin Držić/, 1961). Po Rešetaru, Držić je »najkasnije u jeseni g. 1545. opet bio u Dubrovniku« (Djela Marina Držića, 1930), tako da nije jasno kad mu je Piccolomini mogao biti profesor.

Podijelite:
Autor: Maria Rita Leto