PARTRIDGE, MONICA

PARTRIDGE, MONICA, engleska slavistica (Northampton, 25. V. 1915 – Nottingham, 19. III. 2008).

Diplomirala 1936. na Sveučilištu u Nottinghamu, gdje je 1947–80. predavala na Odsjeku za slavistiku (od 1967. pročelnica). Doktorirala 1953. disertacijom o Aleksandru Ivanoviču Gercenu (Hercenu). S Rudolfom Filipovićem uredila je zbornik Veze Dubrovnika i Engleske (Dubrovnik’s Relations with England, 1977), u kojem su prikupljeni radovi sa simpozija održanog u Dubrovniku 1976.

Objavila je raspravu Odnosi Dubrovnika s Londonom u vrijeme Marina Držića 1508–1567 (1969), u kojoj govori o trg. odnosima Dubrovnika i Engleske. Atmosfera trg. suparništva, situacija da »kroz dinar svak gleda, na dinar svak pozire; što hoće razlog i što je bolje za čovjeka, od toga je svak slijep« (Skup, III, 10) mogla je potaknuti nastanak Skupa, možda i originalnijega Dunda Maroja.

Podijelite:
Autor: uredništvo