OSOBNE STVARI

OSOBNE STVARI. Posljednji pouzdani podatak o Držićevu boravku u Dubrovniku potječe iz 8. VIII. 1564. kad je Ivanu Bartulovu Nalješkoviću ustupio četverogodišnje prihode s imanja na Koločepu, s tim što se kao prva godina ima računati sljedeća, dakle 1565.

Pet mjeseci nakon Držićeve smrti 2. X. 1567. pozvan je Vicko da otkupi bratove stvari koje je on ostavio Nalješkoviću kao zalog za dug od trideset četiri dukata i dvadeset četiri groša. Je li Vicko to i učinio i što se s njima poslije događalo, ne zna se. Izvadak iz Diversa Cancellariae prvi je objelodanio Miroslav Pantić u radu Fragmenti o Marinu Držiću (I) (1970): »Die 2 octobris 1567. Mandato magnifici domini Rectoris ser Junii Francisci de Gozze et ad instantiam Joannis Bartholomei de Nale Joseph riverius Comunis retulit se presentasse Vincentio Marini de Darsa uti fratri et heredi quondam venerabilis presbyteri Marini de Darsa duo coperatoria a lecto, tondinos de peltro duodecim, candelabros de latone quinque, linteos quator, conchas duas, unum ensem cum vagina de veluto, duos barachanos de Alexandria, duo tapeta parva, unam tovagliam de serico, unum faciolum elaboratum cum serico, duas intimelas elaboratas, octo gladios, unam pallam de cristallo, unam medagliam de petra, unum manichum gladii de petra, anulum de petra rubea more turchesco et unum cingulum de veluto pro ense pro pignore et signo prignoris ducatorum triginta quatuor grossorum quatuor, a deo si non redimerit venduntur secundum ordines« (»2. listopada 1567. Po nalogu uzvišenoga gospodina rektora, gospodina Junija Franova Gučetića, a na zahtjev Ivana Bartulova Nalješkovića, općinski je bilježnik Josip izvijestio da je Vicku Marinovu Držiću, kao bratu i nasljedniku pokojnoga velečasnog Marina Držića, svećenika, ponudio na otkup: dva prekrivača za krevet, dvanaest plitica od kositra, pet svijećnjaka od mjedi, četiri plahte, dva vjedra [concha: bilo što u obliku školjke, pa tako i uljanica, lonac i slično], jedan mač s koricama od baršuna, dva komada barheta iz Aleksandrije, dva malena saga, jedan svileni stolnjak, jedan rubac porubljen svilom, dvije porubljene jastučnice, osam noževa, jednu kristalnu kuglu, jednu medalju od dragoga kamena, jednu dršku za nož od dragoga kamena, prsten od crvenoga kamena na turski način i jedan pojas za mač od tkanine. Te su sve stvari dane kao zalog i kao znak zaloga vrijednosti 34 dukata i 4 groša, a ako se ne otkupe, prodat će se na dražbi«).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin