KABUŽIĆ (CABOGA), ANICA

KABUŽIĆ (CABOGA), ANICA, plemkinja (Dubrovnik, oko 1528 – ?).

Bračni ugovor

Bračni ugovor Anice Kabužić i Martolice Džamanjića
(Državni arhiv u Dubrovniku, Pacta Matrimonialia, sv. 8, f. 79r)

Kći Frana i Petrunjele Bunić (Bona). Imala je tri mlađa brata: Šipiona, Nikolu i Lucijana, stariju sestru Jelu (časna sestra u Sv. Marku) te polubrata Marina iz očeva prvog braka. Očeva je oporuka objavljena 22. IV. 1570, a budući da je Nikola već prijeumro, imovinu je podijelio sinovima Šipionu i Lucijanu (pripala mu je palača na Pustijerni), dok Anicu u oporuci nije spomenuo. Bračni ugovor sklopila je s Martolicom (Bartulom) Vidovim Džamanjićem (Martolica Hajdinov) 13. V. 1549 – istoga dana kada je vjerio sestru Franu za Nikolu Leonardova Đurđevića (Giorgi) – obvezavši se »primiti je u svoju kuću« za dvije godine. Anica je obećala prihvatiti navedeni rok, ali poći i prije, ako Martolica to zatraži, radi »konzumacije braka« (matrimonii consumatione). U miraz je donijela tisuću zlatnih dukata, od čega je ženik tristo dukata trebao utrošiti za njezinu svadbenu odjeću i nakit. Martolica je navedenu svotu primao u više navrata: 7. V. 1549. trideset četiri dukata; 15. IV. 1550. četiristo dukata; 2. V. 1550. tristo šezdeset šest dukata. Budući da je u Venditiones Cancellariae zabilježeno da je 17. II. 1562. mirazni ugovor – koji se nije sačuvao – ispunjen, znači da je do tada Frano Martolicu u cijelosti isplatio. Anica je s Martolicom imala sinove Vida i Frana, kćeri Pȅru (udanu za Ivana Nikolinova Palmotića) i Jelu (udanu za Jakova Petrova Lukarevića). Martolica je oporuku sastavio 24. XII. 1577. Tada je Anica bila živa jer joj je povjerio brigu oko neudanih kćeri.

Na Aničinu piru – održanom u roditeljskoj kući na Pustijerni – prikazana je Novela od Stanca. Petar Kolendić je pretpostavio da Martolica vjerojatno mirazno nije bio isplaćen prije 2. V. 1550, pa je na temelju toga zaključio da je pir održan potkraj travnja ili poč. svibnja 1550 (Kad je postala Držićeva »Novela od Stanca«?, 1926). Tomu se suprotstavio Milan Rešetar, tvrdeći da se Martolica ugovorom obvezao Anicu povesti kući za dvije godine, da se u Noveli na jednome mjestu kaže da »maskari na pir idu« (4, s. 217), da je u njoj riječ o šali koja se zbiva u pokladnoj noći, pa je slijedom toga Novela prikazana 1551 (Djela Marina Držića, 1930).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin