HRASTE, KATARINA

HRASTE, KATARINA, hrvatska prevoditeljica (Šibenik, 16. IX. 1955).

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala anglistiku i talijanistiku (1981) te magistrirala iz područja filologije (1995). God. 1987. postala je znanstv. pripravnica u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad JAZU u Splitu. Od 1989. predaje engleski jezik na Sveučilištu u Splitu, isprva na Fakultetu matematičkih znanosti i odgojnih područja, a od 1997. na Umjetničkoj akademiji. Objavila je knjigu Intermedijalnost u Vojnovićevoj drami »Gospođa sa suncokretom« (1996).

O dramaturškim obilježjima Držićeve drame Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga Adona u komediju stavljena pisala je u raspravi O dijakronijskom aspektu strukture »Venere i Adona« (1991). U toj drami pronalazi mnoga sinkretička obilježja i ističe njezinu amalgamsku narav, jer je riječ o sintezi antičkih bukoličkih oblika, srednjovjekovne prikazanjske dramaturgije, renesansnih parodija pastorale i burleske.

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt