DŽAMANJIĆ (ZAMAGNA), MARTOLICA (BARTUL, nadimak HAJDINOV)

DŽAMANJIĆ (ZAMAGNA), MARTOLICA (BARTUL, nadimak HAJDINOV), plemić (Dubrovnik, oko 1530 – Ston, 1578).

Oporuka Martolice Džamanjića

Oporuka Martolice Džamanjića
(Državni arhiv u Dubrovniku, Testamenta Notariae, sv. 45, f. 54r)

Sin Vida i Dekuše Bunić (Bona). Pranećak pjesnika Frana Džamanjića (oko 1433–1531), a njegov tetak Marin Menčetić (1473–1533) bratje pjesnika Šiška. Bračni ugovor sklopio je 13. V. 1549. s Anicom Kabužić, sestrom poklisara Lucijana (oko 1539–1603), kojemu je kralj Ferdinand I. dodijelio viteški naslov, a koji je djed postpotresnoga junaka Marojice Kabužića (1630–92). Njegov nećak,Nikola Šipionov Kabužić (oko 1561 – prije 1591), ranjen je kad je 1582. odlazio na pir Marina Vladislavova Bunića kako bi čuo komediju koja će ondje biti izvedena pa ga je slučajno pogodila u glavu cigla bačena iz Bunićeve kuće. Imao je petero djece: sinove Vida i Frana, kćeri Peru, ženu Ivana Palmotića (oko 1557–1614), Jelu, ženu povjesničara Jakova Lukarevića (oko 1547–1615) te kćer nepoznata imena. Djed je kanonika Hanibala Palmotića (oko 1587–1644). U Veliko vijeće primljen je 1550. Oporuku je sastavio 24. XII. 1577, a registrirana je 17. XI. 1578. Umro je kao knez u Stonu. Povodom smrti sonet mu je napisao Sabo Bobaljević.

Na piru Martolice i Anice prikazana je Novela od Stanca. Točna godina pira i izvedbe nije utvrđena: prema Petru Kolendiću Martolica ukupan miraz nije primio prije 2. V. 1550, što znači da je pir održan potkraj travnja ili poč. svibnja 1550 (Kad je postala Držićeva »Novela od Stanca«?, 1926). Milan Rešetar pak ističe da se ženik bračnim ugovorom obvezao Anicu povesti kući za dvije godine (»ambobus secundum canones sacrosanctae romanae ecclesiae legitime ad invicem consentientibus et promittentibus, dicto videlicet ser Martholiza de traducendo domum habitationis suae praefatam dominam Annizam hinc ad duos annos proxime futuros, et dicta domina Anniza de eundo domum suam pro dicti matrimonii consumatione« – »oboje su, prema kanonima Presvete Rimske Crkve, zakonito prihvatili jedno drugo i obećali sljedeće: rečeni gospodin Martolica da će rečenu gospođu Anicu u roku od dvije godine primiti u kuću u kojoj stanuje, a rečena gospođa Anica da će u rečenom roku ili prije, ako to on zatraži, poći u njegovu kuću radi konzumacije rečenoga braka«), u Noveli se kaže da »maskari na pir idu« (4, s. 217), a šala sa Stancem zbiva se u pokladnoj noći, što znači da je prikazana 1551 (Djela Marina Držića, 1930).

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić i Milovan Tatarin