PȄRA

PȄRA, supruga stanovitoga Rossina (Rusina), svjedokinja u slučaju napada Vlaha Stjepanova Kanjice na M. Držića 16. IV. 1548. uvečer u ulici Među crjevjare.

Događaj nije vidjela. Izjavu je dala 16. V. 1548: »Pera mogliera de Rusino, testimonia produta et jurata avanti li S(ingori) judeci, disse tanto sapere che: ’Io non ho visto quando li ha dato, ma di poi, io parlando con lo sopraditto Biagio da fenestra, a li dissi: Biagio, como hauessi hauuto tanto animo a darli? Et Biagio mi disse: Pera, se lo legnio non me si revolaua nello mantello quando io lo (?) percosi (?) l’ haueria amaciato per la furia de lo colpo’« (»Pȅra, žena Rossinova, osobno i pod prisegom svjedočeći pred gospodom sucima, rekla je da zna ovo: ‘Ja nisam vidjela kad ga je udario, ali zatim sam razgovarala s narečenim Vlahom s prozora i rekla mu: Vlaho, kako si imao srca udariti ga? A Vlaho mi reče: Pȅra, da mi se palica nije umotala u plašt kad sam ga [?] udario [?], iskrivio bih je od siline udarca’«).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin